Siirt İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yönetim Hizmetleri Şubesi

Güncelleme Tarihi: 01/06/2017

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ :
3.4.1-İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3.4.2-Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
3.4.3-Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek ve sicil kayıtlarını tutmak.
3.4.4-Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.
3.4.5-Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.
3.4.6-İl memurları hakkında muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen işlemleri yapmak.
3.4.7-Bakanlık ve müdürlük aleyhine açılan davalara ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak.
3.4.8-Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan hukuki tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerinalınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak.
3.4.9-Memurların yargılanmasına ilişkin 4483 sayılı Kanun gereği ön incelemeci görevlendirilmesi işleminin tetkiki ve sonucunun bildirilmesi. İlgili Kanun gereği Valilik Makamınca verilmesi gereken soruşturma izni ile ilgili merci kararlarının hazırlanması ve gerekli işlemlerin takibi.
3.4.10-Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
3.4.11-İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.
3.4.12-Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi.
3.4.13-Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
3.4.14-Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak.
3.4.15-Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
3.4.16-İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde inşaatların kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
3.4.17-İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
3.4.18-İlde Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
3.4.19-5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
3.4.20-Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
3.4.21-Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
3.4.22-Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini ilgili mevzuata göre planlamak ve yürütmek.
3.4.23-İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3.4.24-Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
3.4.25-Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak.
3.4.26-İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
3.4.27-Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3.4.28-Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
3.4.29-Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
3.4.30-Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
3.4.31-Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
3.4.32-İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak